Tokenfb.shop
Hệ thống miễn phí!
Phiên bản V5.0

Tokenfb.shop

Tokenfb.shop V5.0 - Tốc độ 8cx/Cron - Không Checkpoint - Không chặn tính năng <3

Chức năng trên hệ thống:
- BOT Cảm Xúc có thể chạy nhiều cảm xúc khác nhau, cài được thời gian chạy...
- BOT Comment có thể get tên, nội dung, số lượng cx, số lượng cmt,rep simsimi...
- BOT REP Comment có thể rep trong cmt, get được tên, like mỗi bình luận...
- BOT REP INBOX có thể get tên, rep nhiều cx, random REP, ...
- Và rất nhiều chức năng khác nữa...
CODE BY Phạm Đức Khoa (SystemError)!